Nam Định : Quyết định về việc ủy quyền thiết lập vùng cách ly Covid-19

Views: 1887
Nam Định : Quyết định về việc ủy quyền thiết lập vùng cách ly Covid-19

Ngày 7 tháng 5 năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định về việc ủy quyền thiết lập vùng cách ly thôn, xóm, tổ dân phố trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Nội dung như sau:

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch;

Căn cứ Quyết định số 3968/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch COVID-19”;

Theo đề nghị của Sở Y tế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ủy quyền cho Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố Nam Định quyết định thiết lập vùng cách ly thôn, xóm, tổ dân phố trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn các huyện, thành phố.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố Nam Định, Giám đốc Sở Y tế và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Phạm Đình Nghị

Link Gốc : http://www.baonamdinh.com.vn/channel/5084/202105/quyet-dinh-ve-viec-uy-quyen-thiet-lap-vung-cach-ly-thon-xom-to-dan-pho-trong-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-tinh-2543928/

 NamDinh24H.VN – Nhịp Đập Thành Nam!
Bình luận facebook
1 0
Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết mới